GLOBAL

Andmete kasutamise põhimõtted

Dentsu Aegis Network’i elustiili ja väärtuste uuring

Kehtib alates: 10. aprill 2018

Dentsu Aegis Network on rahvusvaheline meediareklaami ettevõte, mille põhitegevuseks on ettevõtete turundustegevuste täpsemaks ja efektiivsemaks muutmine erinevates kanalites (TV, ajalehed, uudiskirjad, internetikeskkonnad jne). Seetõttu on meie jaoks oluline tarbijate elustiili ja väärtuste tundmine.

Toodud andmete kasutamise põhimõtted selgitavad, milliseid isikuandmeid me elustiili ja väärtuste uuringu ja selle jätku-uuringute kaudu kogume. Dentsu Aegis Networki elustiili ja väärtuste uuring on tarbijauuring, mis kogub infot selle kohta, missuguseid tarbijaid teatud tüüpi tooted ja teenused huvitada võiksid. Tänu uuringu käigus antud vastustele on teil võimalus mõjutada suurte brändide otsuseid oma kaubamärkide ja toodete kohta.

Meie andmete kasutamise põhimõtted selgitavad:

 • miks me teie isikuandmeid töötleme,
 • õiguslikud alused, mis lubavad meil teie isikuandmeid töödelda,
 • kust isikuandmed pärinevad,
 • millist tüüpi isikuandmeid me töötleme,
 • kes isikuandmetele ligi pääsevad,
 • kui kaua andmeid säilitatakse,
 • kuidas isikuandmeid kaitstakse,
 • teie õigusi seoses isikuandmetega ja
 • kuidas meiega ühendust võtta

 

1. Miks me teie isikuandmeid töötleme? 

Me ei kasuta elustiili ja väärtuste uuringu käigus kogutud isikuandmeid mitte kunagi selleks, et meie kliendid saaksid teile teha otsepakkumisi.

Uuringu käigus kogutud andmeid kasutame me selleks, et saada oma tarbijatest paremini aru – mismoodi tarbijad erinevatele turundus- ja reklaamitegevustele reageerivad. Teie antud vastused aitavad meil paremini mõista, mis tüüpi inimestele meie kliendid peaksid oma turundus- ja reklaamitegevusi suunama. Uuringu käigus kogutavad erinevat tüüpi andmed on täpsemalt ära toodud alajaotuses 4. Võime elustiili ja väärtuste uuringu andmeid kasutada ka selleks, et otsida sarnaselt käituvaid inimesi ja suunata turundus- ja reklaamitegevusi nendele gruppidele. Sarnaselt käituvate inimeste otsimine võib sisaldada ka profileerimist (lugege profileerimise ja teie õiguse kohta sellest loobuda täpsemalt alajaotusest 4). Uuringus osalemise tõttu ei hakata ühelegi vastajale suunama turundus- ja reklaamitegevusi või pakkumisi.

2. Õiguslikud alused, mis lubavad meil teie isikuandmeid töödelda

Andmekaitseseadus lubab meil isikuandmeid töödelda õigustatud huvi korral. Kogume ja analüüsime uuringuandmeid selleks, et analüüsida erinevaid sihtrühmi ja nende käitumist. Me ei töötle teie isikuandmeid juhul, kui meie huvid kahjustavad teie huve, õigusi ja vabadusi.

3. Kust isikuandmed pärinevad?

Elustiili ja väärtuste uuringu andmekogumise viib meie jaoks läbi uuringufirma Norstat Eesti AS. Kui olete sattunud uuringu vastajate hulka, siis olete eelnevalt registreerunud nende paneeli liikmeks.

4. Töödeldavate isikuandmete liigid

Kui osalete elustiili ja väärtuste uuringus saame me uuringufirmalt andmefaili teie vastustega. Tulemuste analüüsi hõlbustamiseks määrab uuringufirma igale vastajale unikaalse ID-koodi (juhuslik tähtede ja numbrite kombinatsioon). Uuringufirma edastab meile uuringu tulemustega koos ainult teie unikaalse ID-koodi, kõik teie isikuga otseselt seotud andmed eemaldatakse andmefailist enne selle meiega jagamist (nt nimi, e-posti aadress jne.). Uuringus küsime me küsimusi teie arvamuste, huvialade, erinevate toodete ostmise, vanuse, ametinimetuse, sissetuleku, elustiili, meediakasutuse, reklaamidesse suhtumise ja muu sellise kohta, mis aitavad meil erinevat tüüpi inimesi kirjeldada

KÜPSISED
Kui vastate uuringule internetis võib uuringufirma küsida luba teie veebilehitsejasse küpsiste paigaldamiseks. Küpsis salvestab teie unikaalse ID-koodi ja võib sünkroniseerida seda teiste teie seadmes olevate küpsistega (näiteks küpsistega, mis salvestavad teie poolt külastatud veebilehti). See võimaldab meil leida sarnaselt käituvaid sihtrühmi. Neid kogutud andmeid kasutatakse sihtrühmade täiendavaks analüüsimiseks, mitte selle põhjal turundus- ja reklaamsõnumite edastamiseks.

PROFILEERIMINE
Osa andmete töötlemisest, mida me teeme, on tuntud kui profileerimine – andmete automatiseeritud töötlemine, et analüüsida ja ennustada eelistust, huvisid ja käitumist. See aitab meil paremini sarnaste huvide, eelistuste ja käitumisega inimestest aru saada. Me ei profileeri vastajaid selleks, et neile konkreetsete klientide pakkumisi suunata, vaid profileerimine on meie jaoks täiendav võimalus sihtrühmi analüüsida ja otsustada millal, kus ja kuidas nende sihtrühmadega kõige parem rääkida on. Teil on õigus profileerimisest keelduda, vt selle kohta alajaotus

5. Kes teie isikuandmeid näevad?

Enamasti analüüsime me uuringu andmeid suuremates vastajate gruppides – sihtrühmades või segmentides – mitte konkreetse vastaja tasandil. Sihtrühmade või segmentide andmeid kasutavad Dentsu Aegis Networki töötajad kokkuvõtete ja aruannete tegemiseks ja meediastrateegia soovitusteks meie klientidele. Sihtrühmade või segmentide pealt tehtud uuringute kokkuvõtteid ja aruandeid kasutavad ka meie kliendid.
Uuringu käigus kogutud konkreetsete vastajate andmeid jagatakse: (i) Dentsu Aegis Networki uuringuosakonnaga, (ii) ettevõttega, kelle programmi kasutame andmeanalüüsiks (kust näeb tulemusi sihtrühma, mitte vastaja põhiselt), (iii) Dentsu Aegis Networki kliendiga, kes on tellinud vastava analüüsi.

6. Andmete säilitamine

Andmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Andmete säilitamise periood tugineb õigustatud huvil (vt alajaotus 2). Kui andmeid enam töötlemiseks ei vajata, siis kustutatakse need turvaliselt.

7. Andmete kaitse

Dentsu Aegis Network rakendab andmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, mille eesmärgiks on tagada, et me kogume oma õigustatud huvi teostamiseks võimalikult vähe andmeid ja neid saavad näha ainult need, kellel on selleks vajadus. Kindla aja tagant kontrollime, et andmete kasutamise piiranguid järgitakse (nt et uuringus osalejatele ei suunataks konkreetseid pakkumisi või reklaame).

Dentsu Aegis Networki Informatsiooni Turvalisuse Programm tugineb ISO27001/2 standarditel ja valdkonna kogemusel. Jälgime andmekaitse reegleid ja testime turvameetmeid pidevalt ning parendame neid jooksvalt. Isikuandmetega seotud rikkumiste märkamiseks (nt kui on oht, et teie isikuandmed saavad avalikuks või kahjustuvad) on meil võimalik infosüsteemidest kontrollida, kes ja millal andmetele ligi pääses ja kas on toimunud turvasüsteemi rikkumisi.

8. Teie õigused

Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, on teil õigus (mõningate erandite ja piirangutega):

 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas profileerimisele. Te võite esitada vastuväiteid millal iganes. Lõpetame vastuväitega seotud andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me ei suuda näidata, et võime andmete töötlemist mõjuvatel õiguslikel alustel jätkata;
 • saada juurdepääs oma isikuandmetele. Kui te esitate sellise nõude meie käes olevate ja teid puudutavate andmete nägemiseks, oleme me kohustatud teile selle informatsiooni avaldama, kaasa arvatud teie isikuandmete kirjeldus ja koopia ning põhjendus, miks me neid andmeid töötleme;
 • teatud tingimustel taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist või ajakohastamist juhul, kui need ei vasta tõele või on ebaõiged;
 • piirata oma isikuandmete töötlemist. Juhul, kui te seda nõuate, võime me teie isikuandmeid säilitada, kuid nende töötlemine on keelatud seni kuni piirang on jõus;
 • esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele (Andmekaitseinspektsioon) selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume või kasutame. Vastavalt alajaotuses 4 kirjeldatule on andmed, mis me uuringule vastajate kohta saame väga piiratud. Kui soovite eelpool mainitud õigusi kasutada, võime me paluda teilt täiendavat informatsiooni, enne kui saame edasisi samme astuda.

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja soovite mõnda ülalpool nimetatud õigustest (seoses andmetega, mis meil teie kohta on) kasutada, võtke meiega ühendust. Meie kontaktandmed on toodud andmete kasutamise põhimõtete alajaotuses 10. Me vaatame teie päringu läbi ja vastame sellele lähtuvalt asjakohastest seadustest.

9. Isikuandmete edastamine

Teie andmeid säilitatakse serverites, mis võivad asuda erinevates riikides. Analüüsi eesmärgil võidakse teie andmeid edastada ka väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda. Me võime andmeid ja uuringutulemuste kokkuvõtteid kasutada Dentsu Aegis Networki teiste riikide kontorites või jagada neid klientidega teistes riikides.
Andmeid edastades võtame me kasutusele vastavad meetmed, et tagada Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine. Näiteks edastame andmeid ainult riiki, mille osas Euroopa Komisjon on teinud otsuse, et pakutav isikuandmete kaitse on piisav või andmete edastamine kellelegi, kes on allkirjastanud Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüptingimustega lepingu. Dentsu Aegis Networki erinevate riikide ettevõtete vahelised lepingud sisaldavad neid tüüptingimusi, mis võimaldavad meil vajadusel andmeid väljaspool Euroopat asuvatesse grupi ettevõtetesse edastada.

10. Meie kontaktandmed

Käesolevas andmete töötlemise põhimõtetes välja toodud viisil teie isikuandmeid töödeldes toimime me vastutava andmetöötlejana. Kui teil on andmete töötlemise põhimõtete kohta küsimusi või soovite kasutada mõnda alajaotuses 8 välja toodud õigustest, võtke meiega ühendust:
Aadress: Dentsu Aegis Network, Narva mnt 7D, 10117 Tallinn
Telefon: +372 6696 760

11. Muudatused ja täiendused

Vajadusel uuendame andmete kasutamise põhimõtteid. Viimase kehtiva versioon andmete kasutamise põhimõtetest leiate meie kodulehelt www.dentsuaegis.ee koos kehtivuse alguse kuupäevaga.

Mõistete selgitused
Andmetöötleja – isik või ettevõte, kes kontrollib isikuandmete töötlemise eesmärki, korda ja viisi.
Euroopa Majanduspiirkond – Euroopa Liidu 28 liikmesriiki ja Island, Liechtenstein ning Norra.
Isikuandmed – mis tahes teiega seotud andmed või informatsioon, mille alusel on võimalik teid tuvastada.
Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, näiteks nende kogumine, säilitamine, avaldamine ning kustutamine.
Profileerimine – automatiseeritud andmetöötlussüsteemi kasutamine inimeste käitumise analüüsimiseks ja ennustamiseks (nt käitumine tööl, usaldusväärsus, majanduslik olukord, isiklikud eelistused, huvid, käitumismudelid, asukoht või liikumine).
Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse – isikuandmete saatmine Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspoole (nt. nende salvestamine seadmetes, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda) või isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine kellelegi väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda